Logo Barometru Krakowskiego

Strona główna > Barometr Krakowski > Koncepcja badania

Barometr Krakowski

Tagi: Barometr KrakowskiZdjęcie ilustracyjne

Koncepcja badania

Barometr Krakowski obejmuje wybrane zagadnienia związane z postawami i preferencjami mieszkańców Krakowa.

Koncepcja badania zakłada cykliczne badanie postaw i preferencji mieszkańców wobec zagadnień kluczowych dla podejmowania decyzji o rozwoju miasta oraz bliskich ich osobistemu doświadczeniu. Priorytetem badania jest identyfikacja potrzeb mieszkańców, jakości ich życia oraz ich opinii o sposobie zarządzania miastem przez samorząd.

Dla realizacji tego zadania kwestionariusz obejmuje następujące stałe bloki tematyczne:

  1. Zadowolenie z życia.
  2. Kraków i ja.
  3. Zaufanie.
  4. Ocena działań władz miasta.
  5. Polityka informacyjna władz miasta.
  6. Partycypacja społeczna.
  7. O mieszkańcach.
  8. Metryczka.

Stałe bloki tematyczne

Zadowolenie z życia” to blok tematyczny obejmujący pytania o odczucie dobrobytu mieszkańców. Mieszkańcy mogą określić swoje zadowolenie m.in. z sytuacji zdrowotnej, finansowej, mieszkaniowej, towarzyskiej oraz rodzinnej. Dodatkowo mieszkańcy określają swoje priorytety życiowe przez wskazanie najważniejszych warunków udanego, szczęśliwego życia. Pytania te służą określeniu ogólnego odczucia dobrobytu mieszkańców oraz stanowią kontekst do dalszych pytań o zadowolenie z życia w Krakowie. Pytania wykorzystują standardy badawcze Diagnozy Społecznej, dzięki czemu możliwe jest porównanie odczucia dobrobytu mieszkańców Krakowa z podobnymi odczuciami mieszkańców innych miast Polski.

Kraków i ja” zawiera zagadnienia określające postawy mieszkańców wobec Krakowa. Mieszkańcy pytani są o to, na ile czują się z Krakowem związani, czy utożsamiają się z miastem, czy są dumni z życia w Krakowie oraz w jakim stopniu są zadowoleni z mieszkania w nim. Kolejna grupa pytań odnosi się do chęci wyprowadzki do innego miasta, dzielnicy czy obszaru podkrakowskiego oraz prawdopodobieństwa podjęcia takiej decyzji. Pytania te określają przywiązanie mieszkańców do miasta.

Mieszkańcy pytani są również o związki administracyjne z Krakowem, tzn. zameldowanie, rozliczanie podatków w Krakowie oraz uprawnienie do głosowania w nim.

Najważniejszą grupą pytań w tym bloku są pytania o zadowolenie z aspektów mieszkania w Krakowie oraz o ich ważność dla poszczególnych mieszkańców. Skala obejmuje 22 aspekty, m.in. atrakcyjność przestrzeni miejskiej, dostępność usług publicznych, zadowolenie z usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa, łatwość przemieszczania się po mieście, jakość środowiska naturalnego oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań. Odpowiedzi mieszkańców pozwalają na wskazanie priorytetów ich potrzeb, tj. aspektów, które są dla nich kluczowe, a z których są najmniej zadowoleni. Wskazują również mocne strony Krakowa. Późniejsza analiza odpowiedzi umożliwia zidentyfikowanie zróżnicowania potrzeb poszczególnych grup społecznych w Krakowie.

Oprócz tego mieszkańcy wskazują zmiany, jakie zauważają w Krakowie we wspomnianych płaszczyznach oraz identyfikują priorytety dla władz Krakowa wobec przyszłych działań. Analiza tych odpowiedzi pozwala na określenie, na ile działania władz miasta są dostrzegane przez mieszkańców oraz jak mieszkańcy oceniają te zmiany.

Blok „zaufanie” pozwala mieszkańcom na określenie stopnia swojego zaufania do poszczególnych instytucji miejskich, m.in. do władz miasta, straży miejskiej, policji, ośrodków pomocy społecznej. Dodatkowo mieszkańcy oceniają swoje zaufanie do ogółu ludzi i mieszkańców swoich dzielnic. Odpowiedzi wskazują na kredyt zaufania mieszkańców do poszczególnych instytucji.

Ocena władz miasta” to blok, w którym mieszkańcy mogą bezpośrednio ocenić działania Prezydenta Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz rady swojej dzielnicy. Badani pytani są również o to, w jakim stopniu są zainteresowani sprawami miasta oraz na ile rozróżniają kompetencje poszczególnych organów samorządowych. Odpowiedzi na te pytania stanowią kontekst do interpretacji oceny władz miasta.

Polityka informacyjna władz miasta” obejmuje zagadnienia związane ze źródłami informacji mieszkańców na temat spraw miasta. Badani określają, z których mediów korzystają, gdzie szukają informacji oraz w jakim stopniu czują się poinformowani o działaniach władz miasta. Badany jest również zasięg mediów samorządowych oraz stopień wykorzystania Internetu przez mieszkańców. Odpowiedzi mieszkańców pozwalają na ocenę skuteczności strategii informacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

Blok „partycypacja społeczna” zawiera pytania odnoszące się do aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz ich chęci współudziału w zarządzaniu miastem. Mieszkańcy określają również skuteczność poszczególnych form kontaktu z władzami miasta. Uzyskane odpowiedzi umożliwiają ocenę skuteczności działań partycypacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz określają postawy obywatelskie mieszkańców.

O mieszkańcach” to zestaw pytań dotyczących wybranych cech mieszkańców, wpływających na stopień wykorzystywania przez nich usług publicznych. Określane są m.in. zwyczaje komunikacyjne mieszkańców (posiadanie samochodu, korzystanie z komunikacji miejskiej), posiadanie dzieci na różnych etapach edukacji, status mieszkaniowy, korzystanie z dóbr kulturalnych, uprawianie sportu, stan zdrowia, poczucie osamotnienia, warunki finansowe oraz bytowe oraz sytuacja zawodowa. Uzyskanie odpowiedzi pozwala na określenie, które grupy mieszkańców są potencjalnymi odbiorcami usług publicznych oferowanych przez poszczególne jednostki administracyjne miasta.

Metryczka” zawiera standardowe pytania określające sytuację społeczno-demograficzną mieszkańców: ich wiek, status rodzinny, wykształcenie oraz dochody.

Specjalne bloki tematyczne

Corocznie w Barometrze Krakowskim uwzględniane są dodatkowe, specjalne bloki tematyczne, odnoszące się do bieżących spraw Krakowa.

W edycji 2015 specjalne bloki tematyczne obejmowały: zainteresowanie mieszkańców projektem Krakowska Karta Miejska, zasięg problemu nieodprowadzania podatków w Krakowie oraz postawy i preferencje studentów wobec miasta i warunków studiowania (studenci stanowili dodatkową próbę badawczą).

W edycji 2016 specjalne bloki tematyczne obejmowały: budżet obywatelski, zagadnienia związane z dzielnicami Krakowa (problemy dzielnic, związek mieszkańców z dzielnicami, rozpoznawalność dzielnic, mobilność mieszkańców między dzielnicami) oraz ocenę działalności radnych dzielnic (na potrzeby tego bloku rozszerzono próbę badawczą na większą liczbę mieszkańców we wszystkich badanych dzielnicach).

W edycji 2018 specjalne bloki tematyczne obejmowały: zagadnienia senioralne (aktywność, zainteresowania seniorów, ocena instytucji z ofertą senioralną), ruch turystyczny (wpływ na Kraków, uciążliwość turystów), przestrzeń publiczną (atrakcyjność przestrzeni publicznej, uciążliwość reklam, akceptowalność form reklam), budżet obywatelski, dyskryminację, rynek pracy, Kartę Krakowską oraz płacenie podatków w Krakowie.

Standardy badawcze

Jednym z założeń Barometru Krakowskiego jest potrzeba możliwości porównywania uzyskanych wyników z wynikami innych miast. W związku z tym w kwestionariuszu badawczym zastosowano szereg standardów badawczych, które umożliwiają porównywanie wyników m.in. z badaniami innych miast, Diagnozą Społeczną, Eurostatem, Polskim Generalnym Sondażem Społecznym oraz badaniami Głównego Urzędu Statystycznego.

Metodologia

Szczegóły metodologii badania zostały opisane w dedykowanych artykułach: raportach badawczych badania oraz artykułach dotyczących zagadnienia reprezentatywności.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję